Voorwaarden toekennen bijdrage

Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf

Voorwaarden voor toekennen bijdrage uit het ondernemersfonds. (ontleend aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf).

Het doel van de Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf is financiering van collectieve activiteiten die de economische vitaliteit bevorderen en resulteren in een goed ondernemersklimaat.

Collectieve activiteiten zijn onder meer:
a. Collectieve belangenbehartiging van ondernemers in de gemeente Weststellingwerf;
b. Ondersteuning van ondernemersorganisaties (als juridische entiteit dan wel als samenwerkingsverband), die voldoende representatief zijn om invulling te geven aan het behartigen van het collectieve ondernemersbelang;
c. Facilitaire diensten en activiteiten ten behoeve van ondernemers in Weststellingwerf op het gebied van:
– schoon, heel en veilig
– promotie en marketing
– inkoopbundeling en kostenvoordelen;
d. stimuleren van collectieve ondernemersactiviteiten, waarbij de feitelijke uitvoering bij de ondernemersorganisaties in de gemeente Weststellingwerf ligt;
e. alle activiteiten of initiatieven die met economische vitaliteit en ondernemersklimaat verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Voor meer informatie over de gebiedsindeling van het centrum, bedrijventerreinen en overige, klik op de onderstaande link. Onder bijlage 1 staat de gebiedsafbakening reclamebelasting Wolvega.
Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Wolvega 2020 (overheid.nl)

Voorwaarden aanvraag en aanvrager:
a. De aanvrager moet beschikken over zogenaamde trekkingsrechten. Trekkingsrechten ontstaan door het betalen van de jaarlijkse Reclamebelasting. De Trekkingsrechten worden verdeeld over 3 gebieden:
1. Het kernwinkelgebied volgens bestemmingsplan;
2. De officiële bedrijventerreinen volgens bestemmingsplan;
3. Ondernemers binnen de bebouwde kom van Wolvega maar niet behorende bij gebied 1 of 2 (de ‘rest’);
b. Aanvrager moet een rechtspersoon zijn (vereniging of stichting ingeschreven bij het handelsregister). Indien een groep ondernemers die niet in een vereniging of stichting zijn georganiseerd een aanvraag wil doen, dient deze groep uit ten minste 10 ondernemers met trekkingsrechten te bestaan;
c. De vereniging of stichting is representatief voor de betrokken ondernemers;
d. De aanvraag moet bijdragen aan het realiseren van het doel van de SOW;
e. De aanvraag moet vergezeld gaan van een activiteitenplan en een financiële begroting.

Download hier de voorwaarden >>
Voorwaarden Voor Toekennen Bijdrage Uit Het Ondernemersfonds